Klokkenluidersmeldpunt

Sinds 11 december 2022 is het mogelijk om als werknemer, of externe werkrelatie van het lokaal bestuur, melding te maken van inbreuken op de regelgeving door het lokaal bestuur Kraainem.

Heb je een inbreuk bij lokaal bestuur Kraainem vastgesteld en wens je hier melding van te doen? Volg dan onderstaande procedure. Heb je vragen hierbij? Neem dan contact op met het intern meldpunt op meldpunt@kraainem.be.  

Wat is klokkenluiden?

Er is sprake van klokkenluiden als personen in het kader van een werkrelatie vermoedens van onregelmatigheden vaststellen over het lokaal bestuur Kraainem en deze melden of openbaar maken. Het kan gaan om eigen personeelsleden maar ook om externen die een werkrelatie hebben met het lokaal bestuur (bv. consultants, leveranciers, sollicitanten). De procedure die je hanteert zal afhangen van het type werkrelatie dat je met het lokaal bestuur Kraainem hebt.

Personen die geen werkrelatie hebben met het lokaal bestuur, kunnen geen inbreuken melden in het kader van de klokkenluidersregeling. Zij kunnen gebruik maken van andere kanalen zoals het meldpunt voor klachten en meldingen en de toezichthoudende overheid.

Hoe doe je een melding?

Intern meldpunt – Team secretariaat

Eigen personeelsleden melden bij voorkeur de inbreuk via het intern meldpunt als de inbreuk intern doeltreffend kan behandeld worden en de melder van mening is dat er geen risico op represailles is. De stafmedewerker van het lokaal bestuur Kraainem is het intern meldpunt.

 • per post: je richt je brief, met de melding vertrouwelijk op de enveloppe, aan Intern meldpunt Kraainem - Arthur Dezangrélaan 17 – 1950 Kraainem;
 • per e-mail: meldpunt@kraainem.be;
 • telefonisch: op het nummer van de stafmedewerker 02 719 20 59. Het gesprek zal niet opgenomen worden.
  Je kan een verslag vragen van het gesprek en indien gewenst corrigeren en voor akkoord ondertekenen;
 • fysiek: je vraagt een afspraak om je melding mondeling toe te lichten.
  Je kan een verslag vragen van het gesprek en indien gewenst corrigeren en voor akkoord ondertekenen;

Extern meldpunt – Audit Vlaanderen

Externen die een werkrelatie (sollicitanten, consultants, interims,…) hebben met het lokaal bestuur of interne personeelsleden die van mening zijn dat het risico op represailles te groot is, kunnen beroep doen op het extern meldpunt Audit Vlaanderen.

 • per post: : je richt je brief, met de melding vertrouwelijk op de enveloppe, aan Audit Vlaanderen, Havenlaan 88-bus 24, 1000 Brussel;
 • per e-mail: melding.audit@vlaanderen.be;
 • telefonisch: 02 553 45 55.

Tot slot, kunnen klokkenluiders onder bepaalde voorwaarden de informatie waarover zij beschikken ook openbaar maken. Deze voorwaarden staan vermeld in het artikel III.60/12 van het bestuursdecreet.

Welke procedure wordt er gevolgd?

Ontvangstmelding

Binnen de zeven dagen na je melding zal het meldkanaal een ontvangstmelding sturen, tenzij:

 • je melding reeds afgehandeld werd gedurende deze periode. Het meldkanaal zal je dan meteen meer informatie bezorgen;
 • je uitdrukkelijk aangegeven hebt geen ontvangstmelding te willen ontvangen;
 • het versturen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar zou brengen.

Als het meldkanaal meer informatie wenst of verduidelijking nodig heeft, zal het contact met jou opnemen via de contactgegevens die je doorgaf, tenzij in de gevallen waar dit niet wenselijk is.

Meer informatie over je melding

Binnen de drie maanden na de ontvangstmelding zal het meldkanaal meer informatie geven over de maatregelen die genomen werden, en waarom deze maatregelen genomen werden. Het meldkanaal kan echter geen informatie bezorgen die het intern onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen zou schaden.

Audit Vlaanderen kan deze termijn wel verlengen met nog eens drie maanden.

Bescherming van de melder

Identiteit

De vertrouwelijkheid en de bescherming van de identiteit van de melder is essentieel. De melder kan erop rekenen dat zijn of haar identiteit niet gekend raakt binnen de rest van de organisatie of daarbuiten. Ook als je beslist om anoniem een melding te doen, zal je identiteit ten allen tijde geheim blijven. De meldingskanalen zorgen ervoor dat alle gegevens vertrouwelijk blijven en enkel gebruikt worden voor de correcte afhandeling van de melding.

Het artikel III.60/11 van het bestuursdecreet geeft meer informatie over de persoonsgegevens en de wijze waarop deze verwerkt worden.

Bescherming tegen represailles

Een melder wordt door het bestuursdecreet artikel III.60/12 beschermd tegen represailles, op voorwaarde dat de correcte procedure gevolgd werd om de inbreuk te melden en de melder gegronde redenen heeft om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist was.

De beschermingsmaatregelen zijn ook van toepassing voor al degenen die melder bijstaan en die het slachtoffer kunnen worden van represailles.

De Vlaamse regering kan sancties bepalen voor personen die:

 • meldingen (proberen te) belemmeren;
 • de geheimhouding of identiteit van melders schaden;
 • bewust onjuist informatie melden of openbaar maken.