Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

Het lokaal bestuur is verplicht om bepaalde documenten op haar website te delen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over bepaalde beleidsrapporten, reglementen, informatie over de vergaderingen van de verschillende bestuursorganen, … Deze documenten kan je steeds terugvinden op onze website.

Passieve openbaarheid van bestuur

Andere documenten kan je niet terugvinden op onze website. Toch zou het kunnen dat je deze documenten wel kan inkijken of ontvangen. Dit heet de passieve openbaarheid van bestuur. Het initiatief om aan deze documenten te geraken moet dan van de burger zelf komen. Elke instantie waarop deze wetgeving van toepassing is, is dan verplicht om deze bestuursdocumenten openbaar te maken.

Bestuursdocumenten

Onder de term bestuursdocumenten vallen alle documenten die informatie bevatten en die in het bezit zijn van een overheidsinstantie, ongeacht de drager ervan. Het kan dus gaan om notulen, contracten, e-mails, statistieke, foto’s, beeld- of geluidsopnamen, … Daarbovenop gaat het over alle documenten die de overheid bezit, dus niet enkel over de documenten die de overheid zelf heeft opgemaakt of geproduceerd. Daarentegen is ze niet verplicht om een document dat ze niet zelf maakte samen te vatten of te ontleden.

Uitzonderingen

Voor bepaalde documenten zijn er echter wel uitzonderingen waardoor zij niet onder de openbaarheid vallen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer:

 • het om vertrouwelijke commerciële en industriële informatie gaat;
 • de openbaarheid de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zou aantasten;
 • de openbare orde of veiligheid in gedrang zouden komen;
 • het document nog niet volledig af of onvolledig is;
 • de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is.

Praktisch

Een bestuursdocumenten kan schriftelijk aangevraagd worden via onze website (www.kraainem.be/nl/formulier). De administratie zal je aanvraag registratie en deze binnen 20 kalenderdagen na de registratie schriftelijk beantwoorden. Deze termijn kan ze mits motivatie verlengen.

Beroep tegen een beslissing

De algemeen directeur kan weigeren om inzage of een kopie te geven van een bestuursdocumenten. Als je het niet eens bent met deze beslissing of als je, binnen de wettelijke termijnen, geen antwoord krijgt op je vraag, dan kan je beroep aantekenen. Dit kan bij de beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur. Deze instantie bestaat uit ambtenaren die op een volledig onafhankelijke en neutrale wijze jouw beroep zullen behandelen.

Een beroep kan je indienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de verzending van de beslissing van de algemeen directeur van het lokaal bestuur. Een beroep kan je indienen:

 • Via e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be
 • Op papier:
  Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel

Meer info? Op de website van Vlaanderen.