Toezichthoudende overheid

Lokale besturen staan onder algemeen bestuurlijk toezicht van de Vlaamse minister voor binnenlands bestuur en de provinciegouverneur. De artikelen 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur regelen het bestuurlijk toezicht op de gemeenten en OCMW’s.

Zowel de minister als de gouverneur kunnen beslissingen van het lokaal bestuur vernietigen als ze het recht of het algemeen belang schenden. Ook als burger kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid als jet het niet eens bent met een beslissing van de gemeente of het OCMW.

Wat als ik het niet eens ben met een beslissing van het gemeente- of OCMW-bestuur?

Op onze website worden, zoals wettelijk verplicht, de besluitenlijsten van de bestuursorganen en enkele inhoudelijke beslissingen bekendgemaakt. Binnen een termijn van 30 dagen volgend op de dag van de bekendmaking op de website kan een burger bij de toezichthoudende overheid een klacht indienen tegen deze beslissing. De toezichthoudende overheid kan nadien een beslissing nemen om het besluit al dan niet te vernietigen. 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je kan een klacht indienen bij de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur, bij de provinciegouverneur of bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij onderzoeken de klacht. De minister en de gouverneur kunnen binnen bepaalde termijnen optreden tegen besluiten van het bestuur. Op basis van het onderzoek beslist de minister of de gouverneur om al dan niet op te treden tegen het bestuur.

Een klacht kan je zowel digitaal als op papier indienen:

 • Digitaal kan dit via het digitaal klachtenformulier
 • Op papier kan een je aangetekende brief schrijven naar het volgende adres:
  de toezichthoudende overheid
  p/a Agentschap Binnenlands Bestuur
  VAC herman Terilinck Brussel, Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 88, bus 70
  1000 Brussel
  e-mail:
  binnenland@vlaanderen.be

Meer info? Op de website van Vlaanderen of in de Vlaamse codex.